PROJECTE VLF (Very Low Frequency)

El projecte VLF, s’està desenvolupant amb un ajut del CoNCA per a la Recerca i la Creació de l’any 2010, dins el marc del grup de recerca de la Universitat de Barcelona BR::AC  Barcelona Recerca: Art i Creació, grup especialitzat en Art i ciència.

L'objectiu primordial del projecte VLF / PAISATGES SONORS NO AUDIBLES és ampliar la capacitat de percepció i captació de la realitat.  El Paisatge Sonor no solament és l'ambient sonor audible, si no que també està compost d'altres fenòmens sonors de difícil audició o pràcticament inaudibles, aspectes que tenen una gran interès analitzar els seus components  des d'un punt de vista artístic i científic.

VLF (Very Low Frequency) són emissions de radi produïdes d'una manera natural per emissions electromagnètiques que es produeixen i difonen en bandes de freqüències extremadament baixes, generalment en el rang de 100 Hz a 10.000 Hz. Per mitjà d'una antena i un receptor que amplifiqui el senyal, poden ser audibles. Els sons que es propaguen per les VLF, tenen l'origen en les tempestes i aurores boreals, el camp magnètic de la Terra i l'activitat del Sol, interactuant mútuament per donar lloc aquests sons inaudibles formats per una composició musical extremadament complexa i aleatòria.

Actualment hem iniciat les gravacions de les VLF. Per desenvolupar aquest treball ho hem fet conjuntament amb el Colectiu BEFACO: Diego de León i Jano Bizzotto (http://befaco.org/ i en el blog: https://befaco.wordpress.com/) que ens han construït el receptor i compartit l’experiència de gravació per Catalunya. Aquets sons estan considerats com el so de la terra, segons la NASA es el que es podría captar hipotèticament des de un altre planeta.//// El objetivo primordial del proyecto VLF / PAISAJES SONOROS NO AUDIBLES es ampliar la capacidad de percepción y captación de la realidad.  El Paisaje Sonoro no solo es el ambiente sonoro audible, si no que también está compuesto de otros fenómenos sonoros de difícil audición o prácticamente inaudibles, aspectos que tienen una gran interés analizar sus componentes  desde un punto de vista artístico y científico.

VLF (Very Low Frequency) son emisiones de radio producidas de una manera natural por emisiones electromagnéticas que se producen y difunden en bandas de frecuencias extremadamente bajas, generalmente en el rango de 100 Hz a 10.000 Hz. Por medio de una antena y un receptor que amplifique la señal, pueden ser audibles. Los sonidos que se propagan por las VLF, tienen el origen en las tormentas y auroras boreales, el campo magnético de la Tierra y la actividad del Sol, interactuando mutuamente para dar lugar estos sonidos inaudibles formados por una composición musical extremadamente compleja y aleatoria.

//// The concept of Soundscape refers to the audible environments as audible expression of a society, a landscape or a certain environment. The audible landscape studies the whole of sounds found in a well defined area and the modifications that this sounds suffers with time.  The Soundscape is not just the audible environment, but it is also composed by vibrations hardly audible or inaudible, an aspect that both artist an scientist have great interest in analyzing:
VLF (Very Low Frequency) are radio waves naturally produced by electromagnetic emissions, spread in a range of frequencies extremely low, generally between 100 Hz and 10.000 Hz. By means of an antenna and a receptor that amplify the signal, they can be audible.