Matricula del Máster en Art Sonor de la Universitat de Bercelona

Màster en Art Sonor de la Universitat de Barcelona
Preinscripció: del 19 de desembre de 2011 al 20 de gener de 2012
Matricula: del 23 de gener al 10 de febrer de 2012
 
El Màster en Art Sonor de
la Universitat de Barcelona ofereix les condicions de creació i investigació a partir de les quals els professionals o llicenciats en arts plàstiques, arquitectura i música interessats a desenvolupar un treball en art sonor puguin tenir accés a una metodologia pràctica, un coneixement tecnològic i unes eines de reflexió teòrica d'alt nivell. El màster pretén desenvolupar una activitat experimental amb els conceptes, procediments i tècniques pròpies de l'art sonor, a partir dels interessos i el projecte personal de cada alumne, amb l'objectiu de produir un treball final que serà difós públicament. Aquests estudis es desenvoluparan en el marc de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i en el centre d'art Arts Santa Mònica, on es duran a terme les pràctiques i  s'exposaran els treballs realitzats.

Master en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona
Preinscripción: del 19 de diciembre de 2011 al 20 de enero de 2012
Matricula: del 23 de enero al 10 de febrero de 2012

El Master en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona ofrece las condiciones de creación e investigación a partir de las cuales los profesionales o licenciados en artes plásticas, arquitectura y música interesados en desarrollar un trabajo en arte sonoro puedan tener acceso a una metodología práctica, un conocimiento tecnológico y unas herramientas de reflexión teórica de alto nivel. El master pretende desarrollar una actividad experimental con los conceptos, procedimientos y técnicas propias del arte sonoro, a partir de los intereses y el proyecto personal de cada alumno, con el objetivo de producir un trabajo final que será difundido públicamente. Estos estudios se desarrollarán en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y en el centro de arte Arts Santa Mònica, en cuyo estudio de grabación MèdiaQuiosc se llevarán a cabo las prácticas