Recorregut sonor por el riu HERS / Parcours sonore par la rivière de l’HERS

Recorregut sonor por el riu Hers
Entre els anys 2008 i  2011 vaig fer un recorregut sonor per el Riu Hers, entre els departaments de l’Ariège i l’Aude francesos, des de els Pyrynees fins el Languedoc-Rousillon. El Riu Herts, conegut també per l’Hers Viu te una força aclaparadora que es el motiu principal de les gravacions fetes en aquets anys. El treball de camp, va consistir en la gravació sistemàtica del riu en recorreguts molt curts en que es varen gravar igualment fragments que no arribaven els 60 segons pèr fer posteriorment un muntatge de la suma dels fragments, la deriva es va realitzar en els períodes d’estiu (agost), hivern (desembre) i primavera (voltants d’abril) de cada any. En el muntatge final, contràriament a la previsió inicial, que es volia fer un muntatge lineal, s’ha optat finalment en remarcar precisament la seva característica fractal i aleatòria d’un riu d’aigües vives, imprevisibles i predisposat a fer crescudes remarcables. Aquesta opció, sens dubte mes sorollosa crec que reflexa mes l’esperit intempestiu del riu.
 
Parcours sonore par la rivière de l’Hers
Entre les ans 2008 et 2011  j'ai fait un parcours sonore par la riviere de l’Hers, entre les départements de l'Ariège et Aude, depuis les Pyrenees jusqu'au Languedoc-Rousillon. L’ Herts, connu aussi par l'Hers Vif a une force imposante qu'il est le motif principal des enregistrements faits dans ces quatre ans. Le travail de champ, a consisté à l'enregistrement systématique de la rivière en parcours très courts, en qu'ils s'ont enregistrés également des fragments qu'ils n'arrivaient pas les 60 secondes, avec l'intention de  faire postérieurement un montage de la somme des fragments. La dérive il s'a réalisé dans les périodes d'été (août), hiver (décembre) et printemps (environs d'avril) de chaque an. Dans le montage final, contrairement à la prévision de point de départ, que voulait faire un montage linéaire, il s'est enfin opté en remarquer précisément sa caractéristique fractal et aléatoire d'une rivière d'eaux vives, imprévisible et prédisposé à faire crues remarcables. Cette option, tout à fait mais ronflante je crois qu'il reflète l'esprit violent de la rivière.


Parcours sonore par la rivière de l’Hers by paisatgesonor

Recorrido sonoro por el rio Hers
Entre los años 2008 y 2011  hice un recorrido sonoro por Riu Hers, entre los departamentos del Ariège y Aude franceses, desde los Pyrynees hasta el Languedoc-Rousillon. El Rio Herts, conocido también por el Hers Vivo tiene una fuerza imponente que es el motivo principal de las grabaciones hechas en estos años. El trabajo de campo, consistió en la grabación sistemática del río en recorridos muy cortos, en que se grabaron igualmente fragmentos que no llegaban los 60 segundos, con la intención de  hacer posteriormente un montaje de la suma de los fragmentos, la deriva se realizó en los periodos de verano (agosto), invierno (diciembre) y primavera (alrededores de abril) de cada año. En el montaje final, contrariamente a la previsión de punto de partida, que se quería hacer un montaje lineal, se ha optado finalmente en remarcar precisamente su característica fractal y aleatoria de un río de aguas vivas, imprevisibles y predispuesto a hacer crecidas remarcables. Esta opción, sin duda mas ruidosa creo que refleja el espíritu intempestuoso del río.